BIGMAGIC Online Pairing

PPTQ Round 6

Table Name DCI No. Point Opponent DCI No. Point
0011 Goto, Yusei (001) 7 Matsui, Yasuo (957) 6
0013 Hasegawa, Tsuyoshi (168) 3 Tsukahara, Kazuto (192) 6
0009 Hattori, Takesi (122) 9 Oyaizu, Keigo (781) 9
0007 Hayata, Akira (411) 9 Wakita, Daiki (353) 9
0006 Hirano, Satohiro (894) 9 Munekata, Yuuki (179) 9
0005 Inui, Takashi (541) 9 Ueno, Hideto (680) 10
0010 Kaneko, Takuto (320) 9 Nakamura, Kota (887) 9
0001 Makino, Tatsuya (755) 12 Tonouchi, Keita (942) 13
0004 Matsui, Tatsuyoshi (114) 12 Motomura, Shigeru (473) 12
0011 Matsui, Yasuo (957) 6 Goto, Yusei (001) 7
0012 Matsushita, Junnya (092) 6 Tuzii, Syouichi (568) 6
0000 Matsuura, Shuuhei (711) 6 ** BYE **
0004 Motomura, Shigeru (473) 12 Matsui, Tatsuyoshi (114) 12
0006 Munekata, Yuuki (179) 9 Hirano, Satohiro (894) 9
0010 Nakamura, Kota (887) 9 Kaneko, Takuto (320) 9
0009 Oyaizu, Keigo (781) 9 Hattori, Takesi (122) 9
0002 Partanen, Leo (882) 12 Sawada, Ken (056) 13
0002 Sawada, Ken (056) 13 Partanen, Leo (882) 12
0003 Sugiura, Masayuki (342) 12 Yamamoto, Keiichi (083) 12
0001 Tonouchi, Keita (942) 13 Makino, Tatsuya (755) 12
0013 Tsukahara, Kazuto (192) 6 Hasegawa, Tsuyoshi (168) 3
0008 Tsutsumi, Yukihiro (551) 9 Yamada, Yuuki (556) 9
0012 Tuzii, Syouichi (568) 6 Matsushita, Junnya (092) 6
0005 Ueno, Hideto (680) 10 Inui, Takashi (541) 9
0007 Wakita, Daiki (353) 9 Hayata, Akira (411) 9
0008 Yamada, Yuuki (556) 9 Tsutsumi, Yukihiro (551) 9
0003 Yamamoto, Keiichi (083) 12 Sugiura, Masayuki (342) 12