BIGMAGIC Online Pairing

Finals予選 Round 5

Table Name DCI No. Point Opponent DCI No. Point
0008 Adachi, Kazumasa (295) 6 Hirano, Satohiro (894) 6
0007 Asuka, Hiromasa (391) 6 Matsuura, Shuuhei (711) 6
0004 Fujita, Ryunosuke (353) 9 Tsuboi, Takato (517) 9
0001 Goto, Yusei (001) 12 Motomura, Shigeru (473) 10
0008 Hirano, Satohiro (894) 6 Adachi, Kazumasa (295) 6
0006 Ishihara, Koji (115) 6 Kawai, Satomi (656) 6
0012 Iwata, Masayuki (426) 2 Masahumi, Irie (515) 3
0009 Kaneko, Takuto (320) 4 Muramoto, Naohiro (712) 6
0006 Kawai, Satomi (656) 6 Ishihara, Koji (115) 6
0011 Kidowaki, Kazuki (894) 2 Murase, Tatsuya (011) 3
0012 Masahumi, Irie (515) 3 Iwata, Masayuki (426) 2
0010 Matsui, Tatsuyoshi (114) 6 Unknown, Unknown (993) 3
0007 Matsuura, Shuuhei (711) 6 Asuka, Hiromasa (391) 6
0002 Morishita, Takuto (687) 10 Tamai, Hideaki (817) 9
0001 Motomura, Shigeru (473) 10 Goto, Yusei (001) 12
0009 Muramoto, Naohiro (712) 6 Kaneko, Takuto (320) 4
0011 Murase, Tatsuya (011) 3 Kidowaki, Kazuki (894) 2
0002 Tamai, Hideaki (817) 9 Morishita, Takuto (687) 10
0003 Tokuda, Taihei (335) 9 Uno, Yuki (218) 9
0004 Tsuboi, Takato (517) 9 Fujita, Ryunosuke (353) 9
0005 Tsukahara, Kazuto (192) 9 Yoshnobu, Mizutani (674) 7
0010 Unknown, Unknown (993) 3 Matsui, Tatsuyoshi (114) 6
0003 Uno, Yuki (218) 9 Tokuda, Taihei (335) 9
0005 Yoshnobu, Mizutani (674) 7 Tsukahara, Kazuto (192) 9