BIGMAGIC Online Pairing

Round 5

Table Name DCI No. Point Opponent DCI No. Point
0456 Asakura, Takumi (964) 6 Kubo, Hiroyuki (118) 6
0458 Hagimori, Kaku (475) 6 Takatori, Kohei (461) 6
0460 Hori, Hiroyuki (354) 6 Takahashi, Kenta (080) 6
0452 Ienaga, Yoshitaka (907) 9 Tanaka, Yu (860) 10
0455 Iino, Akira (240) 9 Sawatari, Kai (812) 9
0461 Ito, Hiromichi (359) 6 Ukyou, Kazuma (702) 3
0457 Iwamoto, Nobuyuki (676) 6 Kobayashi, Ryu (245) 6
0464 Kamiyama, Yuji (701) 0 Tsumori, Youhei (001) 3
0457 Kobayashi, Ryu (245) 6 Iwamoto, Nobuyuki (676) 6
0456 Kubo, Hiroyuki (118) 6 Asakura, Takumi (964) 6
0454 Kurata, Yoshihiko (816) 9 Shinada, Maasa (941) 9
0459 Kusakawa, Naoto (751) 6 Sakoda, Junya (408) 6
0463 Masaki, Akutagawa (009) 3 Yamano, Tatsuto (764) 3
0453 Mihara, Hyuma (253) 9 Toriumi, Takashi (597) 9
0451 Mori, Yumeto (314) 12 Morita, Tomoyuki (150) 10
0451 Morita, Tomoyuki (150) 10 Mori, Yumeto (314) 12
0459 Sakoda, Junya (408) 6 Kusakawa, Naoto (751) 6
0462 Sakuramoto, Takashi (213) 3 Uesugi, Zenkyou (116) 3
0455 Sawatari, Kai (812) 9 Iino, Akira (240) 9
0454 Shinada, Maasa (941) 9 Kurata, Yoshihiko (816) 9
0460 Takahashi, Kenta (080) 6 Hori, Hiroyuki (354) 6
0458 Takatori, Kohei (461) 6 Hagimori, Kaku (475) 6
0452 Tanaka, Yu (860) 10 Ienaga, Yoshitaka (907) 9
0453 Toriumi, Takashi (597) 9 Mihara, Hyuma (253) 9
0464 Tsumori, Youhei (001) 3 Kamiyama, Yuji (701) 0
0462 Uesugi, Zenkyou (116) 3 Sakuramoto, Takashi (213) 3
0461 Ukyou, Kazuma (702) 3 Ito, Hiromichi (359) 6
0463 Yamano, Tatsuto (764) 3 Masaki, Akutagawa (009) 3